حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
برنامه‎های مرکز صنعت هوایی
مرکز توسعه فناوری نانو در صنعت هوایی بر اساس درخواست و نیاز متقاضیان صنعتی از جمله حل مسائل مربوط به ارتقاء کیفیت تجهیزات، قطعات و محصولات مورد استفاده با به کارگیری فناوری نانو، خدماتی همچون تحقیق و توسعه، مهندسی، عارضه یابی و مشاوره، آموزش تخصصی و اقدامات حمایتی برای رفع نیاز متقاضیان به عمل می‌آورد. برای این منظور برنامه های این مرکز به شرح ذیل است:
نشست های مدیریتی
کارگاه های آموزشی
بازدیدهای صنعتی
انجام عارضه یابی تخصصی
نمایشگاه تجاری-صنعتی